Realisatie

In deze fase gaat de aannemer aan de slag. Aan het ontwerp kan nu niets meer veranderen.

  • U (of uw bouwbegeleidingsbureau) controleert de uitvoering van het werk.
  • U onderhoudt contact met de woningcorporatie en de gemeente.
  • U rondt deze fase af met de procedure van oplevering en de gereedmelding aan de gemeente.

driehoek achterkant

Foto: project De Driehoek, Rotterdam

 

Het bouwbedrijf

Het bouwbedrijf gaat volgens de gemaakte afspraken aan het werk. Specifieke onderdelen worden door de aannemer uitbesteed aan één of meerdere onderaannemers, zoals sloopwerk, installatiewerk en elektra. Als u zelf onderdelen van het werk uitvoert, bent u uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor afstemming en de kwaliteit van de uitvoering. Let bij de selectie van een bouwbedrijf en het aangaan van een aanneemovereenkomst op de juiste bouwgaranties. Vaak is dat al een vereiste voor het verkrijgen van een hypothecaire lening.

Bouwbegeleiding

Een bureau voor bouwbegeleiding kan u helpen om uw opdrachtgeversrol zo goed mogelijk in te vullen. Wij raden u aan op specifieke momenten het werk te laten controleren. Bespreek ook regelmatig de voortgang van het werk met de verantwoordelijke uitvoerder. Verloopt alles volgens plan? Houdt de aannemer zich aan de planning? Om misverstanden achteraf te voorkomen is het verstandig alle afspraken schriftelijk vast te leggen, vooral wanneer het gaat om meer- of minderwerk. U kunt ook een bureau inhuren voor alleen directievoering. 

Belangrijke momenten van controle zijn:

  • als het sloopwerk klaar is
  • als het gebouw (weer) wind- en waterdicht is
  • als de installaties zijn aangelegd 

Tussentijdse controle is belangrijk omdat sommige bouwfouten in een later stadium niet meer te herstellen zijn. Hoe eerder u een fout opmerkt, hoe beter en goedkoper die kan worden hersteld. Wanneer een bouwfout te laat aan het licht komt, moet de aannemer een noodoplossing treffen.

De woningcorporatie

Afhankelijk van de afspraken die u hebt gemaakt, vervult de woningcorporatie (mede) de rol van opdrachtgever. Na realisatie van de appartementen verkoopt de corporatie in geval van een Koopgarantconstructie de appartementsrechten aan de leden van uw groep. Het is ook mogelijk dat de corporatie alleen als achtervangpartij de appartementen afneemt van bewoners die tussentijds zijn afgevallen.

De gemeente

De gemeente controleert de naleving van de voorwaarden die in de omgevingsvergunning zijn opgenomen. Mocht er in de loop van het proces iets veranderen, dan is het belangrijk om bij de gemeente na te gaan of dat binnen de vergunning mag. Als opdrachtgever bent u daarvoor verantwoordelijk.

De gemeente adviseert ook bij onderhandelingen met nutsbedrijven (energie, communicatie, water en riool).

Oplevering

Aan het eind van het bouwproces wordt het gebouw opgeleverd. Samen met de aannemer, de architect en/of uw bouwbegeleidingsbureau loopt u het gebouw na. In een CPO-project doet de groep dat voor het gehele gebouw. De individuele leden (en indien van toepassing, de woningcorporatie) doen het voor hun appartementen. Alles wat niet volgens de afspraken is gerealiseerd, tekent u aan. De aannemer moet deze opleverpunten repareren en u spreekt daar een termijn voor af. Daarna volgt de tweede (definitieve) oplevering en de formele overdracht. Gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen worden op dezelfde manier overgedragen aan het collectief.

De appartementen zijn wind- en waterdicht, er is een voordeur en de aansluitingen voor nutsvoorzieningen zijn aangebracht. De verdere afbouw is voor rekening van de individuele leden. U kunt dat helemaal zelf doen, maar u kunt het werk ook uitbesteden aan één of meer aannemers. De keus is aan u. In de koopovereenkomst is wel bepaald wanneer de woning bewoonbaar is. Bijvoorbeeld binnen één jaar nadat het casco klaar is.

Als de woningen bewoonbaar zijn, geeft u dat door aan de gemeente. De inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht controleert of de woningen voldoen aan de eisen uit de omgevingsvergunning. Is dat het geval, dan volgt de verklaring van gereed.