Milieu

Het bouwen van een huis heeft veel nadelige gevolgen voor het milieu. Op verschillende manieren kunt u die beperken. Hieronder leest u meer over:

  • het gebruik van duurzame bouwmaterialen
  • verantwoord watergebruik
  • bescherming van groen en natuur

Bouwmateriaal

Voor de productie van bouwmateriaal zijn uitputbare voorraden, chemische stoffen en veel energie nodig. Er is dus alle reden om daar bij de bouw van uw huis kritisch naar te kijken.

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de belasting van het milieu door de gebruikte bouwmaterialen wordt beperkt. Er zijn veel bronnen waar u meer informatie kunt vinden over leveranciers van duurzame bouwmaterialen, installaties en afwerkingsmaterialen:

Milieuprestatie van Gebouwen (MPG)

Voor iedere nieuwbouwwoning moet de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) worden berekend. De MPG geeft aan hoeveel milieuschade wordt veroorzaakt door materialen en installaties die in een gebouw zijn gebruikt. Van het delven van grondstoffen voor de bouw tot en met de latere sloop en de verwijdering of hergebruik van restmateriaal. 

De uitkomst van MPG-berekening is een bedrag in euro en kan worden gezien als de schaduwprijs van de gebruikte materialen en installaties. Het is een schatting van de kosten die gemaakt zouden moeten worden om de milieueffecten te voorkomen of te verhelpen. 

Bij de aanvraag van een bouwvergunning moet een MPG-berekening worden ingediend. Vanaf 1 januari 2018 geldt voor woningen dat de uitkomst daarvan niet hoger mag zijn dan € 1 per m2 bvo per jaar. Op dit moment voldoen vrijwel alle woningen aan de voorgenomen MPG-eis. Ook wanneer extra materialen en installaties worden toegepast om een woning te laten voldoen aan de strengste eisen op energiegebied. 

Water

Door klimaatverandering nemen de weersextremen toe met soms veel regen in korte tijd, afgewisseld met langere perioden van droogte. Tegelijk wordt ons land steeds meer bebouwd, ten koste van het buitengebied. Meer regen komt daardoor terecht op een verharde ondergrond. Het is daarom belangrijk verantwoord met water om te gaan. Met de inrichting van uw huis kunt u daaraan bijdragen.

Gebruik van hemelwater

  • Koppel de afvoer van hemelwater af van het riool. Laat hemelwater zoveel mogelijk weglopen in de tuin.
  • Beperk terreinverharding zodat regenwater in de bodem kan zakken. Vang hemelwater op in een wadi of een vijver of gebruik een regenton.

Beperking van drinkwatergebruik

  • Kies voor waterbesparend sanitair, bijvoorbeeld een 4-litertoilet.
  • Monteer volumestroombegrenzers, thermostatische mengkranen en een waterbesparende douchekop.
  • Kies voor een (af)wasmachine die zuinig is met water.

Groen en natuur

Met de inrichting van de ruimte rondom uw huis kunt u de natuurwaarde verhogen. Kijk voor inspiratie bij het Knooppunt Bouwen met Groen.

Extra groen is ook mogelijk met groene gevels en een groen dak. Een groen dak zorgt ook voor extra isolatie en buffering van regenwater. Op warme dagen heeft een groen dak een verkoelende werking. Veel gemeenten hebben een subsidieregeling voor particulieren waarmee de aanleg van een groen dak wordt gestimuleerd.