Regelgeving

Voor de bouw van woningen gelden landelijke en lokale wetten en regels. Op deze pagina vindt u informatie (op hoofdlijnen) over:

  • het Bouwbesluit
  • het Bestemmingsplan
  • de Welstandsnota

Op het webportal van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle relevante vergunningen voor woningbouw.

kwarteeloverzicht

Foto: project Het Kwarteel, Eva Lanxmeer, Culemborg

 

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat voorschriften over het (ver)bouwen en slopen van bouwwerken, over het gebruik ervan en over de veiligheid. Dit zijn de voorschriften die de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. In het Bouwbesluit staan onder meer bindende voorschriften over prestaties op het gebied van energie, geluid en ventilatie. Als een bouwplan niet aan de voorwaarden voldoet, mag de gemeente er geen vergunning voor afgeven. Het Bouwbesluit stelt alleen minimale eisen. U mag zelf altijd hogere eisen stellen. Het nieuwe Bouwbesluit (2012) verschilt op een aantal punten ten opzichte van het oude Bouwbesluit (2003). Zo zijn de regels voor bouw en brandveiligheid samengevoegd, zijn sommige regels versoepeld en eenvoudiger gemaakt en zijn andere regels (energie) aangescherpt. U kunt het Bouwbesluit online raadplegen.

Voor zelfbouw is een aantal regels uit het Bouwbesluit niet van toepassing. De gedachte is dat zelfbouwers een eigenbelang hebben bij de bouwkwaliteit waardoor het voorschrijven van een minimaal kwaliteitsniveau door de overheid minder nodig is. Ook bent u niet verplicht uw woning aan te sluiten op een net voor elektriciteit, gas of warmte. Op grond van het Bouwbesluit kunt u als zelfbouwer uw huis dus zelfvoorzienend maken. 

Bestemmingsplan

Als u een kavel hebt verworven moet u rekening houden met de randvoorwaarden van de ruimtelijke ordening en de bouwregelgeving. In het Bestemmingsplan staat welke functies in een bepaald gebied zijn toegestaan: wonen, werken, groen, verkeer, vrijetijd, detailhandel, kantoren of combinaties. Daarnaast bevat een Bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie, zoals bouwhoogte en dichtheid. Gemeenten zijn verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Raadpleeg hier het bestemmingplan van uw locatie.

In goed overleg met de gemeente is het soms mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen. Daardoor kunt u bouwen op locaties waar dat eerst niet werd toegestaan. Dit is een gebruikelijke procedure voor nieuwbouw. Aan wijziging van het bestemmingsplan gaat een inspraakprocedure vooraf.

Welstand

De gemeente kijkt ook naar de ruimtelijke kwaliteit van uw plan De eisen daarvoor staan omschreven in een gemeentelijke Welstandsnota. De Commissie Welstand toetst uw plan aan die nota. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente. Het is aan te raden als de architect in een vroeg stadium informeel overleg voert met Welstand en de commissie meeneemt in het proces.

Soms hoort bij een bestemmingsplan een specifiek Beeldkwaliteitsplan. Dat beschrijft dan de welstandseisen voor dat bestemmingsplan en vervangt de Welstandsnota in het betreffende gebied.