Realisatie

In deze fase gaat de aannemer aan de slag. Aan het ontwerp kan nu niets meer veranderen.

  • U (of uw bouwbegeleidingsbureau) controleert de uitvoering van het werk
  • U rondt deze fase af met de procedure van oplevering

Troelstralaan

Foto: project Troelstralaan, Amsterdam

 

Het bouwbedrijf

Het bouwbedrijf gaat volgens de gemaakte afspraken aan het werk. Specifieke onderdelen worden door de aannemer uitbesteed aan één of meerdere onderaannemers, zoals installatiewerk en elektra. Ook de aansluiting op nutsvoorzieningen (energie, communicatie, water, riool) worden door de aannemer geregeld. Wie zelf onderdelen van het werk uitvoert of uitbesteedt, is uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor afstemming en de kwaliteit van de uitvoering. Let bij de selectie van een bouwbedrijf en het aangaan van een aanneemovereenkomst op de juiste bouwgaranties. Vaak is dat al een vereiste voor het verkrijgen van een hypothecaire lening.

Bouwbegeleiding

Een bureau voor bouwbegeleiding kan u helpen om uw opdrachtgeversrol zo goed mogelijk in te vullen. Wij raden u aan op specifieke momenten de bouw te laten controleren. Bespreek ook regelmatig de voortgang van het werk met de verantwoordelijke uitvoerder. Verloopt alles volgens plan? Houdt de aannemer zich aan de planning? Om misverstanden achteraf te voorkomen is het verstandig alle afspraken schriftelijk vast te leggen, vooral wanneer het gaat om meer- of minderwerk. Als u niet met een bouwbegeleider werkt, kunt u bijvoorbeeld een deskundige van de Vereniging Eigen Huis inschakelen. Belangrijke momenten van controle zijn:

  • als de ruwbouw van de verdiepingsvloer gereed is;
  • als het casco klaar is;
  • als het huis wind- en waterdicht is.

Tussentijdse controle is belangrijk omdat sommige bouwfouten in een later stadium niet meer te herstellen zijn. Hoe eerder u een fout opmerkt, hoe beter en goedkoper die kan worden hersteld. Wanneer een bouwfout te laat aan het licht komt, moet de aannemer een noodoplossing treffen.

De woningcorporatie

Afhankelijk van de overeenkomst die met de corporatie is gesloten, vervult deze (mede) de rol van opdrachtgever. Na realisatie van de woningen verkoopt de corporatie in geval van Koopgarantregeling de grond en de woningen aan de groep. Het is ook mogelijk dat de corporatie alleen als achtervangpartij de woningen afneemt van bewoners die tussentijds zijn afgevallen.

De gemeente

De gemeente controleert de naleving van voorwaarden die in de omgevingsvergunning zijn opgenomen. Mocht er tijdens de bouw iets veranderen, dan is het belangrijk om voortijdig bij de gemeente na te gaan of dat binnen de vergunning mag. Als opdrachtgever bent u daarvoor verantwoordelijk.

De gemeente adviseert ook bij onderhandelingen met nutsbedrijven (energie, communicatie, water en riool).

Als de huizen bewoonbaar zijn, geeft u dat door aan de gemeente. De inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht controleert of de huizen voldoen aan de eisen uit de omgevingsvergunning. Is dat het geval, dan volgt de verklaring van gereed.

Oplevering

Na realisatie worden de woningen opgeleverd, stuk voor stuk of in series, dat hangt af van de afgesproken bouwplanning. Samen met de aannemer, de architect en/of uw bouwbegeleidingsbureau loopt iedereen zijn woning na. Alles wat niet volgens de afspraken is gerealiseerd, tekent u aan. U spreekt af wanneer de aannemer deze opleverpunten heeft gerepareerd. Daarna volgt de tweede (definitieve) oplevering en de formele overdracht. Indien van toepassing doet de woningcorporatie dat voor zijn woningen. De gemeenschappelijke ruimtes worden op dezelfde manier overgedragen aan het collectief.