Toolbox

Het Expertteam Eigenbouw en het Expertteam (Kantoor)transformatie hebben informatie voor gemeenten gebundeld in een toolbox. De hieronder genoemde documenten zijn ook in gedrukte versie verkrijgbaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap

Ook starters op de woningmarkt of mensen met een (beneden) modaal inkomen kunnen hun eigen woning (laten) bouwen in particulier opdrachtgeverschap. Hierbij wordt een deel van de financiering tijdelijk door een andere partij overgenomen. Download.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep burgers samen hun woningen of zelfs een hele woonwijk. Dit kan op eigen initiatief, maar kan ook op initiatief van een gemeente of een andere grondeigenaar. Download.

Grondbeleid en particulier opdrachtgeverschap

Het omzetten van projectmatige bouw naar kaveluitgifte aan particulieren versnelt de bouwproductie. Er hoeft immers niet gewacht te worden totdat de verkooppercentages zijn behaald. Hiermee worden de renteverliezen beperkt. Dit is dus te verkiezen boven wachten op betere tijden. Download.

Klushuizen

Klushuizen zijn van oorsprong een Rotterdams fenomeen. Hoe het ontstond, wat de context is, hoe het een succes werd en of het te kopiëren is voor andere gemeenten wordt hier kort toegelicht. Download.

Eigenbouw en energieambities

Energiezuinig bouwen, energieneutraal bouwen, eigen energie opwekken. Het zijn onderwerpen die steeds meer aandacht krijgen. Logisch, want het beleid vanuit het Rijk is erop gericht dat in 2020 heel Nederland bijna-energieneutraal bouwt. Veel gemeenten hebben daarnaast aanvullend beleid op het gebied van energiezuinig bouwen. Download.

Transformatie en ruimtelijk beleid

Een helder gemeentelijk beleid is een stimulans voor initiatieven van marktpartijen. De gemeente kan aangeven waar kantoorontwikkeling wel en niet is gewenst. Waar dat niet gewenst is, kan de gemeente transformatie van leegstaande gebouwen ondersteunen. Download.

Transformatie en het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 omvat de we elijke eisen voor het veilig, gezond, bruikbaar, energiezuinig en milieuvriendelijk (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de regels van het Bouwbesluit na te leven en om dat aan te kunnen tonen. In de meeste situaties is de gemeente als bevoegd gezag verantwoordelijk voor handhaving van het Bouwbesluit. De gemeente kan geen strengere eisen opleggen. Download.

Transformatie en duurzaamheid

In veel opzichten is transformatie van leegstaande gebouwen per definitie duurzaam. Het past ook in het concept van een duurzame stedelijke ontwikkeling omdat de levendigheid van de omgeving en het ‘geheugen’ van de stad behouden blijven. Transformatie biedt kansen voor een gevarieerd vastgoedaanbod en geeft een impuls aan stedelijke gebiedsontwikkeling. Download.

Transformatie en geluid

Kantoorlocaties zijn nogal eens geluidbelast door de nabijheid van auto- of spoorwegen. Bij transformatie naar een woonbestemming kan de geluidsbelasting een belemmering vormen. Het effect van omgevingsgeluid verdient daarom bijzondere aandacht. Download.